top of page

הורים

 

ישנם סוגים רבים של הורים וסגנונות הורות. ההורה שמגלה עניין מועט בפעילויות של הילד שלו, ההורה הביקורתי שאף פעם אינו מרוצה מתפקודו של הילד, ההורה שרואה את עצמו בעל יותר ידע אל מול המאמן, ההורה המגן - שמודאג תמיד מהרווחה של ילדו ועוד.

 

סגנונות הורות אלו מייצרים לחץ רב בקרב ילדיהם! למעשה קשר זה בין הורה לילדו מטבעו אינטנסיבי – הורה מעצם הגדרתו מפעיל לחץ על ילדו וזה נכון גם עם ההורה "המושלם". הילד משתוקק לאישורו של ההורה ורוצה לגרום לו גאווה. הילד מודע למעורבותו הרגשית של ההורה כמו גם הכלכלית ושלא לדבר על כמות הזמן העצומה שהוא מבלה באימונים ובמשחקים. ישנו לחץ רב על כתפיו של הילד כאשר הוא מרגיש את הצורך להצליח על מנת לרצות את הוריו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ילדכם בחר דרך חיים ייחודית - יום יום הוא מאתגר את עצמו במאבק להצלחה ובאיום מכישלון

המרכז לפסיכולוגיית ספורט - ספורטדוק
אתם יכולים לעזור לילדכם:

לקחת סיכונים

להתמקד

להשתפר

להנות

להישאר 

להאמין במאמן

 חיובי

ספורט הוא דבר שילדכם בחר לעשות- הוא לא "המהות" שלו.

לעיתים קשה לדעת כיצד אנו צריכים להיות עבור הילד. הדרך היעילה ביותר הינה פשוט לשאול אותו. זוהי מטרת שאלון זה, המשמש בסיס לדו שיח עם הילד. אין תשובות נכונות או לא נכונות ותיתכן יותר מתשובה אחת לשאלה.

  • אחרי שאני מנצח במשחק אני מעדיף שהוריי

___ יחבקו אותי.

___ יגידו לי מה עשיתי טוב.

___ יגידו מה לא עשיתי טוב.

___ ייקחו אותי לאכול.

___ ידברו על המשחק במהלך הנסיעה באוטו.

___ ידברו על המשחק בבית.

___ לא ידברו איתי כלל על המשחק.

___ אחר ________

 

  • אחרי שמקח שבו אני מפסיד אני מעדיף שהוריי

___ יחבקו אותי.

___ יגידו לי שזה לא נורא.

___ יגידו לי מה עשיתי טוב.

___ יגידו מה לא עשיתי טוב.

___ ייקחו אותי לאכול.

___ ידברו על המשחק במהלך הנסיעה באוטו.

___ ידברו על המשחק בבית.

___ לא ידברו איתי כלל על המשחק.

___ אחר________

 

  • כשאני בתקופה לא טובה בספורט, אני מעדיף שהורי

___ ידברו איתי על זה.

___ לא ידברו איתי על זה.

___ ידברו עם המאמן.

___ ידברו עם הורים אחרים.

___ אחר ________

  • אני מעדיף שהוריי

___ יבואו לכל האימונים שלי.

___ יבואו לחלק מהאימונים שלי.

___ לא יבואו לאימונים שלי.

___ אחר ________

 

  • אני מעדיף שהוריי

___ יבואו לכל התחרויות/משחקים שבהם אני משתתף.

___ יבואו לחלק מהתחרויות/משחקים שבהם אני משתתף.

___ לא יבואו לתחרויות/משחקים שבהם אני משתתף.

___ אחר ________

 

  • אני מעדיף שהוריי

___ ידברו עם המאמן שלי לעיתים קרובות.

___ ידברו עם המאמן שלי לעיתים רחוקות.

___ ידברו עם המאמן שלי רק שאני מסכים.

___ לא ידברו כלל עם המאמן שלי .

___ אחר ________

 

  • לפני משחק חשוב, אני מעדיף שהוריי

___ ידברו איתי על המשחק.

___ ידברו איתי על דברים אחרים – שאינם קשורים למשחק.

___ לא ידברו איתי.

___ אחר ________

 

  • במהלך המשחק אני מעדיף שהוריי

___ יעודדו אותי באופן אקטיבי.

___ יצפו בשקט.

___ יעזרו לי אם יש לי בעיה במהלך המשחק.

___ יצעקו לעברי אם אני עושה טעות.

___ אחר ________

bottom of page